Одржана серија предавања „Други свјетски рат у историјској перспективи“[:en]Series of lectures „The Second World War in Historical Perspective“ has been held

04.04.2016

IMG_1418[1]

У Андрићевом институту је 2. априла одржана серија предавања „Други свјетски рат у историјској перспективи“. На скупу су говорили др Миле Бјелајац, директор Института за новију историју Србије, др Алексеј Валерјевич Исаев, стручњак за Други свјетски рат из Москве, и др Светозар Рајак, професор у Лондонској школи економије и политичких наука ЛСИ. Циљ одржавања скупа било је упознавање шире јавности са периодом и тематиком Другог свјетског рата, сагледано из угла проучавалаца историје, а засновано на историјским чињеницама и сачуваној документацији.

Учешће у предавањима су узели и др Мирослав Перишић, директор Архива Србије и руководилац Одјељења за историју Андрићевог института, др Боривој Милошевић, Никола Ожеговић и Бошко Бранковић са Филозофског факултета из Бањалуке.

Др Миле Бјелајац одржао је предавање „Продужене посљедице Првог свјетског рата – фрустрације и догме међу официрима учесницима Другог свјетског рата“ током којег је говорио о официрима из састава аустроугарске војске из крајева бивше Југославије који су учествовали у Првом свјетском рату и њиховој улози у дешавањима везаним за Други свјетски рат.

„Митови о историји Другог свјетског рата у свјетлу архивских докумената Црвене Армије и Вермахта“ назив је предавања које је одржао др Алексеј Валерјевич Исаев. Тема предавања била је улога генерала Жукова у одбрани СССР-а од напада нациста, а било је речи и о недоумицама везаним за обавјештајне податке Вермахта и војне команде СССР-а о снази и наоружању непријатеља.

Последње предавање под називом „Из свјетског у Хладни рат. Настанак Хладног рата као неминовност завршетка Другог свјетског рата“ одржао је др Светозар Рајак. На предавању је представљен настанак појма хладног рата, као и улоге два главна актера, предсједника САД-а и предсједника СССР-а, у Хладном рату.

Током предавања присутна публика је имала прилику да, током дискусије, поставља питања предавачима и да на иста добије одговор.[:en]IMG_1418[1]

At the Andrić Institute on the 2nd of April was held series of lectures „The Second World War in Historical Perspective“. At the event lectured Dr. Mile Bjelajac, director of the Institute for Recent History of Serbia, Dr. Valeryevich Alexey Isaev, an expert on the Second World War in Moscow, and Dr. Svetozar Rajak, a professor at the London School of Economics and Political Science LSI. The aim of the conference was to inform the general public with the period and the topic of the Second World War, viewed from the perspective of scholars of history, and based on historical facts and preserved documentation.

Participation at the lectures also took Dr. Miroslav Perišić, director of the Archives of Serbia and Head of the Department of History of the Andrić Institute, Dr. Borivoj Milošević, Nikola Ožegović and Boško Branković, from the Faculty of Philosophy in Banja Luka.

Dr. Mile Bjelajac held a lecture on „Extended consequences of the First World War – and frustration and dogmas among officers participants of the Second World War,“ in which he spoke of officers from the composition of the Austro-Hungarian army from parts of the former Yugoslavia who participated in the First World War and their role in the events related the Second World War.

„Myths about the history of World War II in the light of archival documents of the Red Army and the Wehrmacht“ was the title of the lecture held by Dr. Alexey Isaev Valeryevich. The topic of the lecture was the role of General Zhukov in defending the USSR from the attack of the Nazis, but it was also about the uncertainties related to the intelligence of the Wehrmacht and the military command of the USSR on the strength and armaments enemies.

The last lecture „From the World War to the Cold War. The emergence of the Cold War as the inevitable end of the Second World War“ was held by Dr. Svetozar Rajak. The lecture presented the emergence of the concept of the Cold War, as well as the role of the two main protagonists, the US President and the President of the USSR in the Cold War.

During the lectures the audience had the opportunity that during the discussion to ask the speakers questions and hear the answers.