„Мост у књижевности, историји и кинематографији“[:en]“A BRIDGE IN LITERATURE, HISTORY AND CINEMATOGRAPHY“

01.11.2016

img_59631

У Андрићевом институту у Андрићграду у периоду од 28. до 30. октобра одржан је Међународни научни скуп „Мост у књижевности, историји и кинематографији“  у организацији Одјељења за књижевност, Одјељења за оријенталистику и Одјељења за историју. Конференција је окупила 30 учесника из Шпаније, Русије, Србије и Републике Српске.

Проф.  др Александра Вранеш, руководилац Одјељења за књижевност, изјавила је да је тема веома широко постављена и да обухвата различите гране научног и уметничког рада кроз мотив моста као културолошког, социо-антрополошког, историјског или технолошког феномена или као књижевно-теоријског мотива. „Верујем да ће објављивање зборника радова након ове конференције показати колико је у жижи нашег интересовања и сам Иво Андрић чије је дело потпуно обележено мотивом моста, али исто тако колико дело Иве Андрића врхуни књижевно-историјским темељима светске књижевности“.

img_59611

Она је додала да је Андрићев институт издао нове књиге које је приредио професор емеритус Београдског универзитета др Слободан Грубачић, а које носе име Писци ХХ века и тиме отварају нову истоимену едицију. „Ова едиција почиње студијом о Иви Андрићу, а наставља се студијама о Жаку Преверу, Џемсу Џојсу и другим врхунцима других националних књижевности.“

Проф. др Љиљана Марковић, руководилац Одјељења за књижевност, истакла је изузетну важност чињенице да у години када се обележава 90 година проучавању оријенталистике у Србији, ово Одјељење даје свој допринос конференцији јер се кроз призму Андрићевог моста – ћуприје посматра однос европске и источњачке књижевности. „Битно је да препознамо значај Андрићеве ћуприје јер она је мост између двају светова, између Истока и Запада, а ми, као српски народ, налазимо се на том магичном простору који спаја Исток и Запад“. Она је ставила нагласак на чињеницу да синтеза између стваралаштва Истока и нашег стваралаштва представља главни квалитет ове конференције која је значајна за разумевање нашег положаја у културном простору.

img_59461

Проф. др Рафаел де Еспања са Универзитета у Барселони, који је уједно и директор Центра за конематографска истраживања Филм-историја при овом Универзитету, одржао је пленарно предавање које се односило на екранизацију јунака шпанске књижевности, Дон Кихота, у различитим кинематографијама и како су се те интерпретације временом мењале на филмској траци. Проф. др де Еспања је изразио одушевљење због посете Андрићграду, колико због свог рада у Институту толико и због упознавања са архитектуром и циљевима којима Андрићград тежи.

 [:en]img_59631

In the Andrić Institute in Andrićgrad in the period from 28th to 30th October was held the International Scientific Conference „A Bridge in the Literature, History and Cinematography“, organized by the Department of Literature, Department of Oriental Studies and the Department of History. The conference brought together 30 participants from Spain, Russia, Serbia and Republic of Srpska.

Prof. Dr. Aleksandra Vraneš, Head of the Department of Literature, said that the topic was very broad and includes various branches of scientific and artistic work through the motif of the bridge as a cultural, socio-anthropological, historical or technological phenomenon or as a literary-theoretical motive. „I believe that publication of Proceedings of this conference will show how the focus of our interest is and Ivo Andrić whose work fully marked motive of the bridge, but also how the work of Ivo Andrić reached its peak literary-historical foundations of world literature.“

img_59611

She added that the Andrić Institute have released new books prepared by an emeritus professor of the University of Belgrade Dr. Slobodan Grubačić, and named “Writers of the Twentieth Century” and thus they open up a new edition of the same name. „This edition begins the study of Ivo Andric, a continuing studies of Jacques Prevert, James Joyce and other writers.“

Prof. Dr. Ljiljana Markovic, head of the Department of Literature, emphasized the exceptional importance of the fact that in the year that marks 90 years to the study of Oriental Studies in Serbia, this Department makes its contribution to the conference because it is through the prism of Andrić’s bridge is contemplated European and Oriental literature. „It is important to recognize the importance of Andrić’s bridge because it is a bridge between two worlds, between East and West, and we, as Serbs, we are at that magical space that connects East and West.“ She put emphasis on the fact that the synthesis between the East and the creativity of our creativity is the main quality of this conference, which is important for the understanding of our position in the cultural area.

img_59461

Prof. Dr. Rafael de Espana from the University of Barcelona, who is also the director of the Center for Research cinematographic film-history at the University, gave a plenary lecture which related to the adaptation of the heroes of Spanish literature, Don Quixote, in different film industries and how these interpretations the weather changed on film. Prof. Dr. de Espana expressed his delight with the visit Andrićgrad much because of his work at the Institute so much and for introducing the architecture and objectives which Andrićgrad weight.