Сликар Владимир Дуњић излагао у Галерији Андрићевог института[:en]EXHIBITION OF VLADIMIR DUNJIĆ’S PAINTINGS HAS BEEN OPENED

19.10.2017

IMG_1570

У Галерији „Петар Лубарда“ у Андрићевом институту, 21. октобра 2017. године, отворена је изложба академског сликара Владимира Дуњића из Београда.

Горица Ћећез из Андрићевог института рекла је да је задовољство бити домаћин ове изузетне, ликовно богате и концептуално необичне изложбе.

„У већем дјелу Галерије изложене су слике великог формата које приказују лица људи, али они нису третирани као портрети. У себи носе осјећај божанске присутност, нечег сакралног. А вео као саставни дио слике и као симбол прикривања и покривања доприноси осјећају мистичности и тајновитости. На крају умјетност јесте мистерија, виша сфера постојања“, истакла је Ћећез.

IMG_1533

Он је додала да је ту и „Прокрустов музеј“, читава једна поставка у поставци базирана на античком миту, а која представља умјетников доживљај свијета.

„Приказује људе стиснуте и заробљене у задате калупе друштвених, моралних и многих других оквира, људе који живе без идентитета. Сагледавајући поставку у цјелости изложба заиста оставља утисак усамљености и осамљености данашњег човијека и запитаности над смислом његовог постојања“, рекла је Ћећез.

Аутор изложбе Владимир Дуњић рекао је да су изложене слике са двије различите тематике, једна су женски ликови прекривени веловима, а други је потпуно другачији.

„Кроз велове сам покушао да се уметности врати тајна, да се оно што је 20. век урадио, а то је деконструисање форме, на неки начин скинуо тајну са уметности, да кроз ово вратим тајну у уметност“, додао је Дуњић.

IMG_1580

Он је истакао да је изложено око 15 слика и много ситних кутија.

Сликар Владимир Дуњић је рођен у Чачку 1957. године. Дипломирао је на Ликовној академији у Београду у класи професора Младена Србиновића 1981. године. Учествовао је на више групних и самосталних изложби, у земљи и иностранству. Члан је УЛУС-а од 1982. године. Живи и ради у Београду.

Срна[:en]IMG_1570

At the „Lubarda“ Gallery, in Andrićgrad, an exhibition of academic painter Vladimir Dunjić from Belgrade has opened tonight.

Gorica Ćećez from Andrić Institute said that it is a pleasure to be the host of this exceptional, artfully rich and conceptually unusual exhibition.

„In the larger part of the Gallery are displayed large-format pictures, that show people’s faces, but they are not treated as portraits. They carry within themselves a sense of divine presence, something sacred. A veil as an integral part of the image and as a symbol of concealment and covering contributes to the feeling of mysticism and secrecy. In the end, art is a mystery, a higher sphere of existence,“ Ćećez pointed out.

IMG_1533

She added that there is „Prokrust’s Museum“, a whole one set in the setting based on the ancient myth, which represents the artist’s experience of the world.

„It shows people who are cluttered and trapped in certain molds of social, moral and many other frameworks, people who live without identity. Taking into account the whole setting, the exhibition truly leaves the impression of lonely and lonely personality today and of the sense of its existence,“ said Ćećez.

The author of the exhibition, Vladimir Dunjić, said that there were exhibited paintings with two different themes, one of the female characters covered with veils and the other ones completely different.

„Through veils, I tried to bring secrecy back to the art, what happened in the 20th century, the deconstruction of the form, in some way removed the secrecy of art, through this I return the secrecy to art,“ Dunjić added.

IMG_1580

He pointed out that there were exhibited about 15 paintings and many small boxes.

The exhibition will be open for a month.

Painter Vladimir Dunjić was born in Čačak in 1957. He graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade in the class of professor Mladen Srbinović in 1981. He participated in several group and solo exhibitions, both at home and abroad. He has been a member of ULUS since 1982. She lives and works in Belgrade.