Кустурица: Хвала Мехмед-паши Соколовићу за Пећку патријаршију и Милешево[:en]KUSTURICA: THANKS MEHMED PAŠA SOKOLOVIĆ FOR PATRIARCHATE OF PEĆ AND MILEŠEVA MONASTERY

08.12.2017

??????????, 7. ???????? /????/ - ? ?????????? ????????? ? ??????????? ????? ?? ??????? ????????? ? ???? "????? ??????-???? ??????????".

Директор Андрићевог института Емир Кустурица поручио је вечерас у Андрићграду, на отварању скупа посвећеног теми „Живот Мехмед-паше Соколовића“, да постоје универзалне људске вриједности које сежу изван обичног живота и остављају дубоке трагове, као што је оставила ћуприја на Дрини.

Кустурица је рекао да Мехмед-паши Соколовићу, као свијетлој историјској личности, треба захвалити за опстанак Пећке патријаршије, као и његовом брату за опстанак манастира Милешево.

Он сматра да историју треба посматрати као збир синтетичких својстава, гдје све није ни црно, нити бијело, те да управо у прошлости треба тражити охрабрење које је, можда, најбоље пронаћи у лику и дјелу Мехмед-паше Соколовића.

„Кад се погледа европско вријеме, које нам је истицало све вријеме средњег вијека, ми говоримо о Европи, што би рекли Хрвати, која је крижала своје улице под правим углом, правила тргове на којима се одвијао друштвени живот. Код нас је то остало у средњем вијеку и стварало је ресентиме, незадовољство, лош однос према прошлости. Мислим да управо у тој прошлости треба да тражимо охрабрење које је, можда, најбоље пронаћи у лику и дјелу Мехмед-паше Соколовића“, истакао је Кустурица.

?????????? - ????????? ? ???? "????? ??????-???? ??????????"

Он је подсјетио да је општина Вишеград једну донацију претворила у постављање споменика Мехмед-паши Соколовићу, који је имао велику пажњу у јавности.

„Вјерујемо у то да постоје универзалне људске вриједности, оне које сежу изван обичног живота и које остављају дубоке трагове као што је оставио мост, ћуприја на Дрини. А, као што рече Достојевски, преживјећемо захваљујући љепоти, а ако ишта имамо у нашој близини, што нас преводи у то преживљавање – то је велико дјело Мехмед-паше Соколовића“, нагласио је прослављени српски режисер.

??????????, 7. ???????? /????/ - ????????? ?? ??????? ?? ????????? ???????? ?? ???? ???????????? ? ?????? ???? ????? ? ???????????, ???? ?? ????? ??????? ????????? ? ???? "????? ??????-???? ??????????".

Он је изразио задовољство што су грађани показали интересовање за вечерашњи значајан скуп посвећен животу и дјелу Мехмед-паше Соколовића.

„Лијепо је гледати вас вечерас што се дивите нечему што није профано и што се не тиче живота који живимо и који је тежак и незанимљив. Дивно је што сте показали интересовање за догађај који је за нас врло значајан, а то је све што је везано за живот Мехмед-паше Соколовића. То је узвишено и он је дио нашег племства“, истакао је Кустурица.

Након Кустуричине уводне ријечи учесницима скупа обратио се магистар из Турске Енес Демир, запослен у Генералној дирекцији државних архива Републике Турске.[:en]??????????, 7. ???????? /????/ - ? ?????????? ????????? ? ??????????? ????? ?? ??????? ????????? ? ???? "????? ??????-???? ??????????".

The director of the Andrić Institute, Emir Kusturica, said, at the opening of a conference dedicated to the theme „Life of Mehmed Paša Sokolović tonight in Andrićgrad, that there are universal human values that go beyond ordinary life and leave deep traces, as the Bridge on the Drina had.

Kusturica said that Mehmed Paša Sokolović, as a light historical figure, should be thanked for the survival of the Patriarchate of Peć, as well as to his brother for the survival of the Mileševa monastery.

He believes that history should be viewed as a sum of synthetic qualities, where everything is neither black nor white, and that in the past should be sought encouragement that may be best seen in the character and work of Mehmed Paša Sokolović.

?????????? - ????????? ? ???? "????? ??????-???? ??????????"

„When we look at the European time, which run out all the time of the Middle Ages, we are talking about Europe, as the Croats would say, that crossed their streets at a right angle, made the squares where social life took place. In our country, this remained in the Middle Ages and created resentment, dissatisfaction, a bad attitude towards the past. I think that in the past we should seek the encouragement that may be best seen in the character and work of Mehmed Paša Sokolović,“ Kusturica pointed out.

He reminded that the municipality of Višegrad altered one donation into the setting of the monument of Mehmed Paša Sokolović, who had great public attention.

„We believe that there are universal human values, those that go beyond ordinary life and which leave deep traces as the bridge left, the Bridge on the Drina. And, as Dostoevsky said, we will survive thanks to the beauty, and if we have anything in our vicinity, which leads us into this survival – that is a great work of Mehmed Paša Sokolović Pasha,“ noted famous Serbian director.

?????????? - ????????? ? ???? "????? ??????-???? ??????????"

He expressed satisfaction that the citizens showed interest in the evening’s significant conference dedicated to the life and work of Mehmed Paša Sokolović.

„It is nice to see that you admire something that is not profane and that it does not concern life we live and which is difficult and uninteresting. It is great that you showed interest in the event that is very important for us, and that is all what is connected to the life of Mehmed Paša Sokolović. This is sublimed and he is part of our nobility,“ Kusturica pointed out.

Following the opening speech of Kusturica, master Enes Demir from Turkey addressed the participants. He is a member of the General Directorate of State Archives of the Republic of Turkey.