Гускова: Ревизијом историје покушавају окривити СрбеGuskova: They revise history in order to blame the Serbs

30.06.2014

Konferencija 100 god Prvog svjetskog rata

Историчар из Русије Јелена Гускова рекла је Срни да они који желе ревизију историје и износе нове „доказе“ о узроцима и разлозима почетка Првог свјетског рата, желе да српски народ буде окривљен како би се рекло да су Срби увијек криви, па и за оно што се овдје дешавало деведесетих година /20. вијека/.

Гускова, која је у Андрићграду учествовала на међународној конференцији о теми „Сто година од почетка Првог свјетског рата, историјске и правне студије“, подсјетила је да тема почетка Првог свјетског рата дуго није била у центру пажње науке, друштвених организација, па и политичара, због чега су овакви скупови научника из цијелог свијета веома важни.

Она је нагласила да је вријеме да се научници огласе јер је у свијету у посљедње вријеме присутна тенденција да се за кризу на Балкану од Првог свјетског рата окриве они који нису криви.

У Андрићграду у Вишеграду, 30. јуна 2014. године одржана је  конференција о теми „Сто година од почетка Првог свјетског рата, историјске и правне студије“, која је почела 28. јуна 2014. године у Етнографском музеју у Београду.

„Организатори ове конференције – Институт за упоредно право и Завод за уџбенике Србије, поводом 100 година од почетка Првог свјетског рата прије двије године направили су пројекат о овој теми по коме су историчари и правници из цијелог свијета написали 46 научних радова“, рекао је директор Института за упоредно право Јован Ћирић.

Он је додао да су ти радови објављени на 800 страна у зборнику, чији је покровитељ био предсједник Србије Томислав Николић.

На конференцији су учествовали историчари и правници из Аустрије, Француске, Италије, Русије, САД, Албаније и Словеније.

Адвокат Горан Петронијевић казао је да је овај капитални пројекат, са овако великим бројем учесника, професора и научника, темељ обезбјеђења доказа за историју коју многи покушавају да ревидирају.

Он је навео да се ревизијом историје баве они који су поражени у рату или се на било који начин сматрају оштећеним на мировним конференцијама послије великих сукоба као што је био Први свјетски рат.

„Свима је већ јасно како је почео Први свјетски рат, али неки и даље покушавају да Србију оптуже да је кривац за то, чему је, вјероватно, допринио статус Срба на Балкану послије сукоба деведесетих година“, рекао је Петронијевић Срни.

Он истиче да су се Срби нашли у негативном контексту захваљујући страховитој медијској кампањи иностраних и федералних медија, тако да се покушај окривљивања српског народа и Гаврила Принципа за почетак Првог свјетског рата мора посматрати и у свјетлу покушаја ревизије историје.

„Мислим да је овај скуп и Зборник радова механизам да се српски народ одбрани и уједно припреми за будућност јер су суд историје и суд времена једине непристрасне судије“, оцјењује Петронијевић.

Он је додао да Зборник радова и документи који су у њему објављени представљају будуће суђење времену и историји.

Прије почетка конференције у Београду, телеграм подршке организаторима и учесницима послао је и предсједник Републике Српске Милорад Додик.

СРНА[:en]Konferencija 100 god Prvog svjetskog rata

A historian from Russia, Elena Guskova, says to Srna that those who want the revision of history and to present new „evidence“ about the causes and reasons for the start of the First World War, they actually want that Serbian people to be blamed, that everyone can say that Serbs are always guilty, and also for what happened here in the 1990s.

Guskova in Andrićgrad participates in the International Conference on the theme „One hundred years since the beginning of the First World War, historical and legal studies“. She says that the topic, beginning of World War I, for a long time has not been in the focus of science, social organizations, and even politicians, and that is why these conferences of scientists from around the world are very important.

She points out that it is time that scientists speak up because there is tendency in the world that for the crisis in the Balkan, the World War I, will be blamed those who are not guilty.

Today in Andrićgrad has continued the International Conference on the theme „One hundred years since the beginning of the First World War, historical and legal studies“, which has begun on June 28 in the Ethnographic Museum in Belgrade.

„The organizers of this conference – the Institute of Comparative Law and the Institute for textbooks of Serbia, on the occasion of the 100th anniversary since the beginning of the First World War, have started a project on this topic, and it lasts for two years now. In this project historians and lawyers from around the world have written 46 papers,“ says the director of the Institute of Comparative Law, Jovan Ćirić.

He explains that these papers are published in a journal that consists of 800 pages, and it is sponsored by the President of Serbia, Tomislav Nikolić.

Historians and lawyers from Austria, France, Italy, Russia, USA, Albania and Slovenia have been attending this conference.

A lawyer, Goran Petronijević, says that this capital project, with such a large number of participants, teachers and researchers, is the foundation for providing evidence for the history that many are trying to revise.

He says that the revision of history is handled by those who have been defeated in a war, or in any way are considered to be impaired, which is stated at the peace conferences after major conflicts such as the First World War.

„Everyone already knows how the First World War has started, but some still have been trying to accuse Serbia for this, which is probably contributed with the status of Serbs in the Balkans after the conflict in the nineties,“ says Petronijević to Srna.

He points out that the Serbs are presented in a negative light due to tremendous media campaign of foreign and federal media, so that the attempt to blame the Serbian people and the Gavrilo Princip for the beginning of the First World War I must be viewed in a light of an attempt to revise history.

„I think this conference and the Collection of works are a mechanism to defend the Serbian people and at the same time to prepare this people for the future, because the judgment of history and the judgement of time are only impartial judges,“ says Petronijević.

He also adds that the Journal and the documents that are published in it represent a future trial of time and history.

The conference will be finished tomorrow with presentation of conclusions.

Before the beginning of the conference in Belgrade, the President of Republic of Srpska, Milorad Dodik sent a telegram of support to the organizers and participants.

SRNA