„Историјске свеске“ посвећене Српској војсци у Првом свјетском рату[:en]“Historical Notebooks“ dedicated to the Serbian army in the First World War

30.11.2014

Emir Kusturica - Istorijske sveske

Директор Андрићевог института Емир Кустурица рекао је да је у новембарском броју „Историјских свесака“, који је посвећен Српској војсци у Првом свјетском рату, назначајније то што обилује мноштвом података који поткрепљују идеју да је српска војска била добро организована.

„Хипотетичке теорије говоре да би нас било 40 милиона да нисмо учествовали у рату, али оне, наравно, не вриједе. Користан податак је да ми данас имамо државу која се зове Република Српска“, рекао је Кустурица у Андрићграду на промоцији новог броја „Историјских свесака“.

Кустурица, који је главни и одговорни уредник „Историјских свесака“, истиче да се, сваки пут када у историји долази до ревизије, пале „црвене лампице“.

Према његовим ријечима, наводи из „Историјских свесака“ још су једна потврда да је одмах иза Балканског рата, посебно са Бугарима и Румунима, дошло до Првог свјетског рата, али наравно не кривицом Срба.

Кустурица каже да су се у том рату појављивали до тада невиђени ратни генији на европском тлу, да би послије иста та снага, по старом балканском обичају, била трошена на погрешан начин у рату.

Он је навео да је једна од тема једанаестог броја „Историјских свесака“ и политика Аустроугарске према Србији 1913. године.

Нови број доноси и Извјештај професора Московљевића о српским ђацима у Русији за вријеме Првог свјетског рата, Историјски извор: Предвиђање будућности или зашто је Русија ступила у Свјетски рат, те текст о страним медицинским мисијама у Србији 1914. године и друге теме.

Зборник „Историјских свесака“ у којем ће бити обједињени сви бројеви биће представљен до краја године.

СРНА – Јована Боровчанин[:en]Emir Kusturica - Istorijske sveske

Director of the Andrić Institute, Emir Kusturica, says that in the November issue of „Historical Notebooks“, which is dedicated to Serbian army in the First World War, is the most important fact that has plenty of data supporting the idea that the Serbian army was well organized.

„Hypothetical theories claim that there would be 40 million Serbs if we did not participate in the war, but these theories, of course, do not apply. A useful fact is that we now have a state called Republic of Srpska,“says Kusturica in Andrićgrad at the promotion of the new issue of“ Historic notebooks. „

Kusturica, who is the chief editor of „Historical Notebooks“, points out that every time, when tjere is a revision of history, the „red lights“ turns on.

According to him, the quotes from „Historical Notebooks“ are one more proof that immediately after the Balkan war, especially with the Bulgarians and Romanians, began the First World War, but of course that was not the Serbs fault.

Kusturica says that in this war appeared unseen war geniuses on European soil, and later that same power, according to the old Balkan tradition, was applied in a wrong way in the war.

He states that one of the themes of the eleventh issue of „Historical Notebooks“ is Austro-Hungarian policy towards Serbia in 1913.

The new issue also brings the report of Professor MOSKOVLJEVIĆ of Serbian students in Russia during the First World War, Historical source: Predicting the future or why Russia has entered the World War II and the text of the foreign medical missions in Serbia in 1914, and other topics.

The new edition also brings the report of Professor Moskovljević on the Serbian students in Russia during the First World War, Historical source: Predicting the future or why Russia has entered the World War II, and the text of the foreign medical missions in Serbia in 1914, and other topics.

Collection of „Historical Notebooks“, which will incorporate all the issues, will be presented by the end of the year.

SRNA – Jovana Borovčanin