Конференција о насљеђу српског народа у БиХ[:en]CONFERENCE ON THE HERITAGE OF THE SERBIAN PEOPLE IN BIH

27.06.2017

IMG_7112

Научна конференција „Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума“ почела је у Андрићевом институту у Андрићграду.

Конференција је посвећена питањима језичког, књижевног, историјског и општекултурног насљеђа српског народа у БиХ. На конференцији ће бити разматрана најактуелнија питања која су данас предмет учесталих ненаучних злоупотреба, питања историјског утемељења средњовјековне Босне и Хума, питање језика и писма старих текстова, као и њиховог духовног изворишта.

Истраживања српске писане грађе са територије средњовјековне Босне и Хума окупила су у Андрићграду на једном мјесту историчаре, историчаре језика, књижевности, умјетности и цркве.

IMG_706338[1]

– Окупли смо се у циљу добијања једне комплетне слике средњовјековне српске културе, која се последњих година и маргинализује, али и кривотвори – истиче Зорица Никитовић, професор Филолошког факултета из Бањалуке.

Теме реферата су разнолике, али сва истраживања језика, писма и споменика показују да су Босна, Рашка и Хум били јединствена цјелина.

– Сва истраживања језика и писма средњовјековне Босне показују да су Босна, Рашка и Хум били јединствени, с тим што је Босна у многим сегментима била архаична – истиче Професор Филозофског факултета у Новом Саду Јасмина Грковић Мејџор.

IMG_7077

Потпредсједник Српске академије наука и уметности Љубомир Максимовић најавио је да ће говорити о византијским извјештајима о присуству Срба између Јадранског мора и Дрине.

IMG_7083
Један од циљева скупа је да се јавности представе сви релевантни извори који показују чијем националном корпусу припадају Мирослављево јеванђеље, Повеља Кулина бана , стећци на простору Босне, али и спознаја о цјеловитости која повезује српско средњовјековно језичко-књижевно насљеђе.

Срна[:en]IMG_7112

The scientific conference „Serbian Literary Heritage and the History of Medieval Bosnia and Hum“ has begun at the Andrić Institute in Andrićgrad.

The conference is dedicated to the issues of the linguistic, literal, historical and general cultural heritage of the Serbian people in BiH. The conference will discuss the most current issues that are nowadays the most frequent non-judicial abuse, the issue of the historical foundation of medieval Bosnia and Hum, the issue of language and script of old texts, as well as their spiritual source.

The research of Serbian written material from the territory of medieval Bosnia and Hum gathered in Andrićgrad at one place historians, historians of language, literature, art and church.

– We have gathered to get a complete picture of the medieval Serbian culture, which has been marginalized in recent years, but also forged – points out Zorica Nikitović, professor at the Faculty of Philology in Banja Luka.

IMG_706338[1]

The themes of the papers are diverse, but all studies of languages, letters and monuments show that Bosnia, Raška and Hum were a unique entity.

– All the studies of the language and letters of medieval Bosnia show that Bosnia, Raška and Hum were unique, with Bosnia in many segments being archaic, says Jasmina Grković Major, professor of the Faculty of Philosophy in Novi Sad.

IMG_7077

Vice President of the Serbian Academy of Sciences and Arts Ljubomir Maksimović announced that he will speak about the Byzantine reports on the presence of Serbs between the Adriatic Sea and the Drina River.

IMG_7083

One of the goals of the meeting is to present to the public all relevant sources that show to whom national corps belong the Miroslav’s Gospel, the Kulin Ban’s Charter, stećci (medieval tombstones) in the territory of Bosnia, as well as the awareness of the integrity that connects the Serbian medieval linguistic and literary heritage.