61. Међународни сајм књига у Београду[:en]61st International Belgrade Book Fair

27.10.2016

img_20161025_163011

У сали „Борислав Пекић“ на Београдском сајму књига промовисана су нова издања Андрићевог института из Вишеграда. У име Емира Кустурице, директора Института, присутне је поздравио проф. др Мирослав Перишић, руководилац Одјељења за историју, подсјетивши да је ово трећа година постојања Института и његовог научно-истраживачког рада, а друга година представљања издавачке дјелатности Института публици на Сајму књига у Београду.

Поред тридесет два броја часописа Историјске свеске чија је главна тематика Први свјетски рат, Одјељење за историју објавило је и двије књиге. О књизи Српска православна црква и свештенство у Босни и Херцеговини у Првом свјетском рату др Боривоја Милошевића говорила је др Радмила Радић из Института за новију историју Србије, истакавши значај објављивања вишегодишњег истраживачког рада на тему Првог свјетског рата и позиције Српске православне цркве током њега. Књига говори о судбини свештенства и недоумицама у вези са њиховим страдањем, али и о намјерама Аустроугарске да уништењем цркве угаси ватру националног идентитета српског народа чији је она била носилац. Аутор књиге истакао је чињеницу да је страдање свештенства неодвојиво од страдања српског народа у цјелини, те да се из броја погубљених, затворених и мучених чланова свештенства јасно може видјети намјера Аустроугарске да затре српски национални покрет.

img_20161025_161331

О новим издањима Одјељења за књижевност говорили су проф. др Љиљана Бајић, проф. др Миливој Ненин и проф. Јован Пејчић. Сагледавајући ретроспективно издавачку продукцију Одјељења за књижевност, проф. Бајић је нагласила да је ово одјељење покренуло седам библиотека и у свакој од њих објавило по неколико наслова. Књига Писци XX века представља добар примјер дијалога књига са читалачком публиком, окупљајући на једном мјесту радове универзитетских професора о свевременским свјетским писцима. Проф. др Миливој Ненин представио је трећу књигу из Библиотеке Фототипска издања, репринт недељника Идеје које је покренуо Милош Црњански 1934. године, истакавши да судбина Идеја говори на најбољи начин о неправди учињеној једном књижевнику. Проф. Јован Пејчић говорио је о књизи Светислав Стефановић, опет истакавши да је овом, трећом по реду књигом о Светиславу Стефановићу, проф. др Миливоје Ненин овог скрајнутог српског писца коначно вратио на мјесто које му у књижевности припада. Књига Српски писац: Милан Ракић на Косову проф. Јована Пејчића представља својеврсну психобиографију Милана Ракића и даје изузетан допринос српској књижевној критици XX вијека.

На завршетку промоције проф. др Мирослав Перишић издвојио је Андрићев институт као издавачку кућу која својим издањима, њиховом тематиком и дизајном издања, на прави начин вреднује и подржава културу прављења књиге.[:en]img_20161025_163011

In „Borislav Pekic“ hall, at the Belgrade Book Fair have been promoted the new editions of the Andrić Institute from Visegrad. On behalf of Emir Kusturica, the director of the Institute, guests were greeted by prof. Dr. Miroslav Perišić, Head of the Department of History, recalling that this is the third anniversary of the Institute and its scientific research, a second year of presenting the publishing activities of the Institute audience at the Book Fair in Belgrade.

In addition to the thirty-two issues of the journal “Historical Notebooks” with the main theme of the First World War, Department of History has published two books. About the book “Serbian Orthodox Church and the clergy in Bosnia and Herzegovina in the First World War” by Dr. Borivoje Milošević spoke dr Radmila Radić from the Institute for Recent History of Serbia, stressing the importance of the publication of many years of research on the topic of the First World War and the position of the Serbian Orthodox Church during it. The book is about the fate of the clergy and the uncertainties related to their sufferings, but also about the intentions of Austria-Hungary to destroy the church and put out the fire of the national identity of the Serbian nation of which it is the holder. The author pointed out the fact that the suffering of the clergy inseparable from the suffering of the Serbian people as a whole, and that the number of executed, imprisoned and tortured members of the clergy can clearly see the intentions of Austria-Hungary to suppress Serbian national movement.

img_20161025_161331

About new books of the Department for Literature spoke prof. Dr Ljiljana Bajić, prof. Dr. Milivoj Nenin and prof. Jovan Pejčić. Looking retrospectively publication of the Department of Literature, prof. Bajić emphasized that this department has launched seven libraries and in each of them has published several titles. Book “Writers of the Twentieth Century” is a good example of dialogue with the book reading public, bringing together in one place works of university professors on the contemporary writers. Prof. Dr. Milivoj Nenin presented the third book from the Library Facsimile reprint weekly Ideas started by Miloš Crnjanski in 1934, pointing out that the fate of the idea of the best way to talk about the committed injustice to one writer. Prof. Jovan Pejčić spoke about the book “Svetislav Stefanović”, again pointing out that this, the third book of Svetislav Stefanovic, prof. Dr. Milivoje Nenin this almost forgotten Serbian writer finally returned to the place in the literature where he belongs. Book “Serbian writer Milan Rakic in Kosovo” by prof. Jovana Pejčića represents a kind psycho-biography of Milana Rakić and gives a great contribution to Serbian literary criticism XX century.

At the end of the promotion prof. Dr. Miroslav Perišić singled out the Andrić Institute as a publishing house that with its publications, their themes and design issues, properly evaluates and supports a culture of making books.