Тијане Којић се представила изложбом „Скепсис“ у галерији Андрићевог института[:en]EXHIBITION TITLED „SKEPSIS“ OF ARTIST TIJANA KOJIĆ HAS BEEN OPENED

08.06.2017

IMG_5165

У Галерији „Лубарда“  Андрићевог института 27. маја у 19 часова отворена је изложба младе београдске умјетнице Тијане Којић под називом „Скепсис“.

Изложбена цјелина „Скепсис“ је природни наставак или нови слој претходног циклуса под називом „Стратум“, приказаног београдској публици у Галерији Графички колектив почетком 2016. године.

„Карактеристика ове поставке је у доминацији хоризонтала. „Скепсис“ је потреба за посматрањем и разматрањем која, иако то није нужно, често своје разрешење добија у облику сумње“, рекла је Којићева новинарима, додавши да је ово њено прво излагање у Републици Српској. „Та сумња јесте полазишна тачка у оквиру које се креће свет који је представљен у овој амбијенталној средини. Она је инспирисана стањем које сумња нуди испуњавајући амбијент наших живота и у ретроспекцији једним осећајем немира.“

Уредник програма Галерије Андрићевог института, Горица Ћећез, рекла је да се Галерија труди да годишњи изложбени програм буде разнолик, да обухвати што више различитих ликовних медија, али да квалитетом остане на путу циља којег је поставила по свом оснивању 2014. године.

„Вечерашња изложба у Галерији Андрићевог института је технички најзахтјевнија, али и  најинтересантнија поставка до сада. Посјетиоци и љубитељи умјетности ће вечерас, а и наредних дана, имати прилику да погледају јединствену изложбену цјелину амбијенталног карактера коју чине радови настали на алуминијској подлози у медијима цртежа, слике и графике“, истакла је Ћећезова приликом отварања.

Ауторка Тијана Којић је дипломирала на Факултету примјењених умјетности у Београду 2011. године. Током досадашњег умјетничког рада, остварила је петнаест самосталних и више од сто двадесет групних изложби у земљи и иностранству. Добитница је низа награда и признања у области сликарства, цртежа и графике, међу којима се издвајају: прва награда на конкурсу Ниш Арт фондације и прва награда за цртеж из фонда Владимира Величковића.[:en]IMG_5165

An exhibition of the young Belgrade artist Tijana Kojić, entitled „Skepsis“, was opened at the Gallery „Lubarda“ at the Andrić Institute on 27th of May at 7 pm.

The exhibition „Skepsis“ is a natural continuation or a new layer of the previous cycle called „Stratum“, shown to the Belgrade audience at the Gallery Grafički Kolektiv at the beginning of 2016.

„The characteristic of this setting is in the dominance of the horizontal. „Skepsis“ is a need for observation and consideration which, although it is not necessary, often is been seen as suspicion,“ said Kojic, adding that this was her first exhibition in Republic of Srpska. „This suspicion is the starting point within which the world is moving in this ambient environment. It is inspired by the state of suspicion that offers the fulfillment of the ambiance of our lives and in retrospection with a sense of unrest.“

The curator of the Andrić Institute’s Gallery, Gorica Ćećez, said that the Gallery is trying to make the annual exhibition program various, to include as many different art media as possible, but to remain on the path of the goal which was set up after its establishment in 2014.

„This exhibition at Gallery of the Andrić Institute is technically the most demanding, but also the most interesting setting so far. Visitors and art lovers, tonight, and in the following days, will have a chance to see the unique exhibition complex of the ambient character that is made on aluminum substrates in the media of drawings, paintings and graphics,,“ said Ćećez at the opening.

 

The author Tijana Kojić graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 2011. During the previous art work, she has made fifteen solo and more than one hundred and twenty group exhibitions in the country and abroad. She is the winner of a number of awards and recognitions in the field of painting, drawing and graphics, among which are the first prize in the competition of the Niš Art Foundation and the first prize for drawing from the fund of Vladimir Veličković.