ПРЕДСТАВЉЕНА КУЛТУРА И КЊИЖЕВНОСТ ИТАЛИЈЕ[:en]CULTURE AND LITERACY OF ITALY HAS BEEN PRESENTED

05.07.2017

IMG_82427645

У Андрићевом институту је одржан програм представљања италијанске културе и књижевности. Италијанска књижевница Аделе Мацола говорила је о значају биографске и аутобиографске литературе, а књижевни опус Елене Феранте публици је приближила Мирјана Огњановић, преводилац њених романа.

Мирјана Огњановић говорила је о италијанској књижевници Елени Феранте. Елена Феранте је псеудоним једне од најпродаванијих савремених италијанских аутора. „Скривена књижевна личност која последњих година мути памет милиона читалаца у свету, долази наводно из Напуља. Себе назива Еленом Феранте. Реч је о аутору романа Генијална пријатељица, као и још неких написаних пре и после ове књиге, у свету продатих у незамисливо високим тиражима. И сама сам као преводилац поменутог романа у неколико махова била у искушењу да се упитам ко је заправо та особа. Тачније, ко су, бар што се овога романа тиче, те две особе, јер учинило ми се да препознајем два различита рукописа, две поетике, два начина гледања на књижевни поступак“, рекла је Мирјана Огњановић.

Одломак из романа Моја генијална пријатељица Елене Феранте прочитала је Ана Дробњак.

У другом делу разговора Аделе Мацола, италијанска књижевница и писац биографије Милене Павловић Барили, говорила је о неопходности и значају писања биографија и аутобиографија. Биографију је поистоветила са исконском потребом, као што је свако писање, свако сликање, свако музицирање и, најзад, свака уметност. Писање аутобиографија, односно писање о сопственом животу, Аделе Мацола сматра лековитим, посматрајући овај процес као перцепцију среће који је од неизмерне важности за сваког појединца.[:en]IMG_82427645

A program of presenting Italian culture and literature has been held today at the Andrić Institute. Italian writer Adela Macola talked about the significance of biographical and autobiographical literature, and literary opus Elena Ferrante presented Mirjana Ognjanović, an interpreter of her novels.

Mirjana Ognjanović spoke about Italian writer Elena Ferrante. Elena Ferrante is a pseudonym of one of the best-selling contemporary Italian authors. „A hidden literary person who has been rumored in recent years by the minds of millions of readers in the world, is reportedly coming from Naples. She calls herself Elena Ferrante. This is the author of the novel “My Brilliant friend”, as well as some other books written before and after this book, sold in unimaginably high circulation throughout the world. And I myself, as an interpreter of the aforementioned novel, in a few moments has been tempted to ask who that person actually is. More precisely, who are, at least as far as this novel is concerned, these two people, because I felt like recognizing two different manuscripts, two poetics, two ways of looking at the literary process,“ said Mirjana Ognjanović.

An excerpt from the novel “My Brilliant friend” by Elena Ferrante read Ana Drobnjak.

In the second part of the conversation, Adela Macola, the Italian novelist and writer of biography of Milena Pavlović Barili, spoke about the necessity and importance of writing biographies and autobiography. She identified the biography with the primal need, such as every writing, every painting, every music, and, finally, every art. Writing autobiography, or writing about one’s own life, Adela Macola sees as healing, observing this process as a perception of happiness that is of immense importance to every individual.