Представљене књиге Вука Караџића и Миодрага ПетровићаPresentation of the books by Vuk Karadžić and Miodrag Petrović

28.12.2014

Aleksandra Vranes

Књиге „Срби сви и свуда“ Вука Стефановића Караџића и „Дневник“ Миодрага Петровића промовисане су 28. децембра 2014. године у Андрићевом институту у Андрићграду, у оквиру научног скупа посвећеног Бранку Ћопићу.

Душан Иванић са Универзитета у Беграду прецизирао је да се књига „Срби сви и свуда“ састоји од предговора издањима пјесама, граматике, српског рјечника, приповједака, пословица, превода Новог завјета, из критика, чланака, писама и библиографских прилога.

„Када сам се опредељивао за наслов учинило ми се да он потпуно одговара Вуковом раду од његовог изласка у јавност до последњег животног даха. Он је увек имао један циљ, а то је да српски народ, после једне од највећих катастрофа, постане свестан свог правог језика, своје баштине, обичаја и новије историје“, нагласио је Иванић.

Јован Пејчић са Универзитета у Нишу рекао је да је „Дневник“ Миодрага Петровића, који је објавио Андрићев институт, једна од многих књига карактеристична по томе што је у исто вријеме дневник сликара и ратника.

„Дневник` ће бити као драгуљ у свакој библиотеци у којој се нађе, колико због историјских свједочанстава тако и због ликовних стваралаца“, напоменуо је Пејчић.

Руководилац Одјељења за књижевност Андрићевог института Александра Вранеш истакла је да представљањем двије књиге Институт показује колико живо, објективно и конкретно учествује у научном животу Републике Српске и Србије.

„Библиотеку српски класици почињемо књигом `Срби сви у свуда`, збирком полемичких и критичких текстова и уводних текстова Вука Стефановића Караџића коју је приредио Душан Иванић, а едицију из књижевног архива започињемо књигом ратничке дневне прозе познатог сликара Миодрага Петровића, који је за вријеме Првог свјетског рата биљежио запажања у облику малих прича и илустровао их цртежима и сликама“, појаснила је Вранешева.

Она је додала да у овој години Одјељење за књижевност планира да започне нову едицију која ће бити о српским класицима.

„Надамо се да ће ове књиге привући пажњу културне и научне јавности и да ће тако Андрићев институт постати кључна установа и темељ културног и научног развоја наше земље“, истакла је Вранешева.

СРНА – Јована Боровчанин[:en]Aleksandra Vranes

Books „Serbs Everyone and Everywhere“ by Vuk Stefanović Karadžić and „Diary“ by Miodrag Petrović have been promoted today in the Andrić Institute in Andrićgrad, as a part of the scientific conference dedicated to Branko Ćopić.

Dušan Ivanić, a professor at the University of Belgrade explains that the book „Serbs Everyone and Everywhere“ consists of a preface editions songs, grammar, Serbian dictionary, stories, proverbs, translation of the New Testament, reviews, articles, letters and bibliographical contributions

„When I opted for the title, it seemed to me that it totally fits for Vuk’s work since his first public appearance until the last breath of his life. He always had one goal and that is that Serbian people, after one of the biggest disasters, become aware of their true language, their heritage, traditions and recent history,“ says Ivanić.

Jovan Pejčić from the University of Niš, says that the „Diary“ by Miodrag Petrović, which published the Andrić Institute, is one of the many books characterized by the fact that is at the same time diary of a painter and a warrior.

„’Diary` will be like a gem in every library in which it finds itself, as much as because of historical testimonies but also because artists,“ says Pejčić.

Head of the Department of Literature of the Andrić Institute, Aleksandra Vraneš points out that with the presentation of these two books Institute shows how lively, objectively and concretely participate in the scientific life of the Republic of Srpska and Serbia.

„Library of the Serbian classics we start with book ‘Serbs Everyone and Everywhere`, collection of polemical and critical articles and introductory texts by Vuk Stefanovic Karadžić prepared by Dušan Ivanić, edition of the literary archive we start with a book of warrior daily fiction by a famous painter, Miodrag Petrović, who during the First World War recorded observations in the form of small stories and illustrate them with drawings and paintings,“ explains Vraneš.

She also says that this year the Department of Literature is planning to launch a new edition, which will be about Serbian classics.

„We hope that this book will draw attention to the cultural and scientific public and that the Andrić Institute will also become the key institution and the foundation of cultural and scientific development of our country,“ says Vraneš.

SRNA – Jovana Borovčanin