Промовисана књига „Култура Срба у Трсту 1751–1914.“[:en]Promotion of a book “Culture of Serbs in Trieste 1751-1914”

03.07.2017

4IMG_8418

У Андрићевом институту у оквиру пратећег програма 2. Сајма књига у Андрићграду промовисана је књига Култура Срба у Трсту 1751–1914. коју су приредили др Мирослав Перишић и Јелица Рељић. Аутори су добитници Награде града Београда за друштвене и хуманистичке науке. Промоцију је водио уредник програма Сајма књига Желидраг Никчевић, а о књизи су говорили др Петар В. Крестић и др Мирослав Перишић.

Др Петар В. Крестић је нагласио да књига представља део обимнијег пројекта Архива Србије на сређивању, обради, заштити и презентацији архивске грађе и културно-историјских споменика и наслеђа комплетног српског народа ван граница Србије. Настало је као резултат дугогодишње успешне и плодне сарадње Архива Србије, Српске православне црквене општине у Трсту и установа културе града Трста.

Упознајући присутне са историјом града Трста и повезаности са српском историјом, др Мирослав Перишић је указао на чињеницу да је српско грађанство пре формирано у Трсту него у Србији. „Ова књига је покушај да се целовитије сагледа историја Срба у Трсту, да се тај њен значај истакне и уведе у наша знања, да се уведе у историјску науку, нашу историографију и да се на тај начин приближи људима шта је Трст значио у историјском смислу и каква обележја српске традиције постоје у том граду“, појаснио је Перишић.

 [:en]4IMG_8418

At the Andrić Institute, as a part of the accompanying program of the Book Fair in Andrićgrad, has been promoted the book “Culture of Serbs in Trieste 1751-1914”. This book was arranged by Dr Miroslav Perišić and Jelica Reljić. The authors are winners of the City of Belgrade Award for Social and Human Sciences. The promotion was hosted by the editor of the Book Fair program, Želidrag Nikčević, and about the book spoke Dr. Petar V. Krestić and Dr. Miroslav Perišić.

Dr Petar V. Krestić emphasized that the book was part of a larger project of the Archives of Serbia on the editing, processing, protection and presentation of archival material and cultural and historical monuments and the heritage of the entire Serbian nation beyond the borders of Serbia. It was created as a result of many years of successful and fruitful cooperation between the Archives of Serbia, the Serbian Orthodox Church in Trieste and the culture centers of Trieste.

Recognizing the presence of the history of the city of Trieste and its connection with Serbian history, Dr Miroslav Perišić pointed to the fact that Serbian citizenship was before established in Trieste then in Serbia. „This book is an attempt to comprehensively examine the history of the Serbs in Trieste, to emphasize this significance and introduce it into our knowledge, to enter into the history of science, our historiography, and thus to draw people closer to what Trieste meant in the historical sense and what features of Serbian tradition exist in that town,“ explained Perišić.