Свједочења са српског фронта 1914. годинеTestimonies from Serbian front 1914

31.08.2014

Promocija Istorijskih svesaka 8

У Андрићграду је промовисан августовски број „Историјских свесака“ у издању Андрићевог института, који је посвећен српском фронту 1914. године, са нагласком на сјајну побједу српске војске у Церској битки.

Промовишући осми број „Историјских свесака“, директор Архива Србије и руководилац Одјељења историје на Андрићевом институту Мирослав Перишић рекао је да је настављена добра пракса објављивања оригиналних докумената из периода Првог свјетског рата.

„Овај пут смо сакупили и јавности представили документа о првој већој победи савезника у Првом светском рату“, рекао је Перишић, прецизирајући да је ријеч о документацији из дипломатских архива.

Он је нагласио да је постало уобичајено да сваки број „Историјских свесака“ објави по неки оригиналан документ, као и свједочења објављена у српској штампи од прије 100 година.

Тако су у овај број уврштени извјештаји са српског фронта 1914. године, објављени у „Српским новинама“, „Илустрованом листу“, „Правди“, „Стражи“, те пет текстова објављених у „Политици“.

Перишић је издвојио и текстове о Гаврилу Принципу у тамници, те о Првом свјетском рату у забиљешкама савременика.

„Објавили смо и занимљиву белешку из Текериша, села подно Цера, где је 1928. године подигнута спомен-костурница погинулим борцима Церске битке“, рекао је Перишић.

Он каже да су ту похрањене и кости једног српског војника, пронађене испод стабла брескве.

„Утврдили су да је корен израстао из коштице брескве из грла војника“, рекао је Перишић, додавши да је одрасло стабло пренесено уз спомен-костурницу и прозвано војникова бресква.

Перишић је најавио да ће „Историјске свеске“ у наредним бројевима објавити извјештаје са ратишта Првог свјетског рата из аустроугарске, британске и француске штампе.

Историчар Светозар Рајак, професор у Лондонској школи економије и политичких наука ЛСИ, рекао је да су „Историјске свеске“ историјске поруке, јер из заборава историје извлаче бројне битне ситнице.

„У овом броју се посебно афирмише морални значај прве велике битке у Првом свјетском рату, која је 1914. године вођена на Церу“, рекао је Рајак.

Др Боривоје Милошевић је истакао да су „Историјске свеске“ за кратак период постале препознатљиво и цијењено штиво међу читаоцима, а посебно по објављивању оригиналних докумената.

Српска војска поразила је у августу 1914. године, под командом генерала Степе Степановића, далеко надмоћнију аустроугарску војску, изазвавши шок у Бечу и Берлину, али и одушевљење међу савезницима.

СРНА[:en]Promocija Istorijskih svesaka 8

In Andrićgrad is promoted the August issue of „Historic Notebooks“, published by the Andrić Institute. This issue is dedicated to the Serbian front in 1914, with an emphasis on the great victory of the Serbian army in the Battle of Cer.

Promoting the eighth issue of „Historic Notebooks“, Director of the Archives of Serbia and Head of the Department of History at the Andrić Institute Miroslav Perišić says that a good practice of publishing original documents from the period of the First World War is continuing.

„This time we have collected and presented to the public documents of the first greater allied victory in the First World War,“ says Perišić, indicating that it is about documentation from the diplomatic archives.

He points out that it has become common practice that in each issue of „Historic Notebooks“ is published a genuine document, as well as testimonies published in Serbian newspapers, a hundred years ago.

In this issue are included reports from the Serbian front in 1914, published in „Srpske Novine“, „Ilustrovani list“, „Pravda“, „Strži“ and five articles published in „Politika“.

Perišić also single outs articles about Gavrilo Princip in prison, and the First World War in the notes of contemporaries.

„We have published an interesting note from Tekeriš, the village at the foot of mountain Cer, which in 1928 was built a mausoleum in memory of fallen soldiers at the Battle of Cer,“ said Perišić.

He says that at this place are the bones of Serbian soldiers, found under a peach tree.

„It is confirmed that the tree grew out of peach pit from a throat of a soldier,“ said Perišić, adding that the fully grown tree has been transferred to the mausoleum and named the soldier’s peach.

Perišić has also announced that „Historical Notebooks“ in following editions will publish reports from the battlefields of the First World War, by the Austro-Hungarian, British and French press.

A historian Svetozar Rajak, a professor at the London School of Economics and Political Science LSI says that „Historical Notebooks“ are historical messages, because ot the oblivion of history they draw out a number of important things.

„This issue specifically affirms the moral significance of the first major battle in the First World War, which in 1914 was led at Cer,“ said Rajak.

Dr Borivoje Milošević points out that „Historical Notebooks“ for a short period have become recognized and appreciated reading material, especially after the publication of the original documents.

Serbian army in August 1914, under the command of General Stepa Stepanović, defeated a far superior Austro-Hungarian army, causing a shock in Vienna and Berlin, and enthusiasm among the allies.

SRNA