Успјешно завршена Прва Љетња школа Академије „Андрић“The First Summer School Academy “Andrić” has been successfully finished

03.08.2014

Akademija Andric

У Андрићевом институту у комплексу Андрићграда, додјелом награда за најбољи есеј на тему „Први станари Андрићграда“ завршена је прва љетња школа Академије „Андрић“ за 50-оро студената са девет универзитета из Републике Српске и Србије на којима се изучавају српски језик и књижевност.

Декан филолошког факултета Универзитета у Београду Александра Вранеш, организатор овог едукативног семинара, каже да је захваљујући Андрићевом институту у Андрићграду садржај љетње школе за студенте био квалитетно осмишљен уз приступ теми Првог свјетског рата у књижевности са више аспеката, а полазници су имали прилику и да гледају филмове у биоскопу „Доли Бел“ на исту тему.

„Предавања су наишла на добар пријем код студената тако да ова летња школа показује своју потпуну оправданост и неопходност у нашем друштву. Верујем да ће племенита мисао професора Емира Кустурице да се оформи Андрићев институт у недрима овог прелепог града постати уједињујуће место за научнике Републике Српске и Србије“, казала је професор Вранеш.

Последњег дана љетње школе Академије „Андрић“ предавања је одржао Александар Јерков, професор српске књижевности 20. вијека, књижевни критичар и управник Универзитетске библиотеке у Београду. Оцјењујући рад Академије „Андрић“, он је рекао да су студенти са свих српских универзитета на којима се проучава србистика врхунска публика, а истовремено наша инвестивција у нашу будућност.

„Ради се о младим, паметним људима, који су потпуно посвећени нашој култури и видети их заједно на једном извору, где им је омогућено да се упознају са Андрићевим делом и размењују знања међу собом, а пре свега да се упознају са овом бригом која је овде показана, не само у Андрићевом опусу него и у целом нашем културно-историјском памћењу; то заслужује само највише оцене и највеће похвале“, истакао је професор Јерков.

За комплекс Андрићград он је изјавио да сви сада могу да сагледају цјелину овог изванредног пројекта и виде шта је све овде за кратко вријеме постигнуто.

„Посебно морамо бити срећни и задовољни што је то одмах пронашло своју намену, јер Андрићград није само једна туристичка станица већ много више од тога, то је место за интелектуални и духовни живот не само овога краја него српске културе у целини и њених односа са другима“, рекао је Јерков у свом обраћању за медије.

И остали предавачи, професори филолошких и филозофских факултета у Бањалуци, Београду и Новом Саду, који су узели учешће на љетњој школи Академије „Андрић“ мишљења су да је ова школа била велики успјех и да се најзад ствара један облик дјеловања који неке друге развијене средине одавно имају, а који ће нама Србима много значити.

Студенти пуни позитивних утисака

О успјеху љетње школе Академије „Андрић“ говорили су и њени полазници.

„Обогатили смо наша знања о Првом светском рату о многим ауторима о којима ништа нисмо знали и чија дела су била запостављена“, казала је Теодора Мицић, студент Филозофског факултета у Нишу.

Дејан Беговић, студент Београдског универзитета, истиче да су полазници у оквиру љетње школе отпочели велику ствар која ће се убудуће развијати са факултетом лијепих умјетности, гдје ће се изучавати позоришна, филмска и остале умјетности.

„Спојила нас је љубав према књижевности, према Иву Андрићу и уметности уопште. Посебна ми је част што сам обогатила своје знање овде у Андрићграду и Андрићевом институту“, преноси своје утиске Милица Алексић, студент Универзитета у Нишу, која додаје и да је први пут у Босни.

Маријана Стојковић изучава српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Косовској Митровици и каже да су предавања о Првом свјетском рату на њу оставила снажан утисак.

„Овдје смо научили много о нашим прецима, књижевним ствараоцима, затим о нашем нобеловцу Иву Андрићу. Можда више никада нећемо имати овакву прилику“, казала је Стојковићева.

Вишеграђанка Милица Николић студент је Београдског универзитета и поносна је што је љетња школа одржана баш у њеном граду и Андрићевом институту.

„Поред лијепог дружења са својим колегама памтићу ову школу по изврсним предавањима наших професора, који су спојили књижевност и историју и који су нам пренијели знање о писцима чија су дјела и живот везана за Први свјетски рат“, нагласила је ова студенткиња.

Као још један позитиван резултат љетње школе Академије „Андрић“ у Андрићграду је идеја студената да се покрене часопис у електронском издању, гдје ће бити сабрани сви њихови радови на теме задате током овог едукативног дружења. Иначе, 50-оро студената са девет српских универзитета, полазници Прве љетње школе у Андрићграду, постали су почасни чланови Андрићевог института, као заједничке институције Републике Српске и Србије.

РТРС – Мира Андрић

[:en]Akademija Andric

In the Andrić Institute in a complex of Andrićgrad, with awarding a prize for the best essay on „The First Tenants of Andrićgrad“ has been finished „The First Summer School“ for 50 students from nine universities from Republic of Srpska and Serbia where they study Serbian language and literature.

The organizer of this educational seminar was the Dean of Faculty of Philology of The University in Belgrade, Aleksandra Vraneš, said that thanks to the Andrić Institute in Andrićgrad, the content of „Summer School“ for students was well designed with a multi-faceted approach to the theme „The First World War and Literature“ and the participants had the opportunity to watch films at the cinema „Dolly Bell“ on the same subject.

„The lectures were well received by the students so that the“ Summer School „shows its full justification and necessity in our society. I believe that the noble thought of Professor Emir Kusturica to form the Andrić Institute in the heart of this beautiful town to become a unifying place for sciences of Republic of Srpska and Serbia, „said Professor Vraneš.

On the last day of „Summer School“ lecture was given by Professor ofSerbian literature of the 20th century, literary critic and head of the University Library in Belgrade – Aleksandar Jerkov. Evaluating the work of the Academy „Andric“, he said that students from all Serbian universities at which they study Serbian language and literature, are premium audience and at the same time they are our investment in our future. „It’s about smart young people, who are totally committed to our culture and to see them together at one source, where they are able to learn about Andrić’s work and exchanged knowledge with one another, and above all to learn about the care that is shown here, not only in Andrić’s work, but also of our entire cultural and historical memory, deserves the highest marks and the highest praise, „said Professor Jerkov.

About complex of Andrićgrad, he said that everyone can now percieve the whole of this extraordinary project and also see what is achieved here for a short time. „Especially we need to be happy and satisfied because all this has immediately founded its purpose, because Andrićgrad is not just a tourist stop but much more, it is a place of intellectual and spiritual life, not only of this region but the whole Serbian culture and its relationship with others“ said Jerkov in his address to the media.

The other lecturers, professors from Philological and Philosophical Faculties in Banja Luka, Belgrade and Novi Sad, who took part in this „Summer School“ of the Academy „Andrić“ believe that this school is a great success, and we have finally created a shape and a form of action, that other developed areas have for a long time, and this shape and form of action will mean a lot to us Serbs.

Students are positively impressed

Also the participants have spoken about the success of the Summer School of the Academy „Andrić“. „We have enriched our knowledge about the First World War, the authors of which we knew nothing and whose works have been neglected,“ said Teodora Micić, a student of Faculty of Philosophy in Niš.

Dejan Begovic, student of the University in Belgrade points out that the participants of the „Summer School“ have started a great thing that will continue to develop the Faculty of Fine Arts, where it will be studied theater, film and other fine arts.

„Love of literature, Ivo Andric and art in general are the things that brought us all together. I am especially glad to be able to enrich my knowledge here in Andrićgrad, in the Andrić Institute,“ said a student from Niš, Milica Aleksić, who is for the first time in Bosnia.

Marijana Stojković studies Serbian language and literature at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica and she says that teaching about the First World War has left a strong impression. „Here we have learned many things about our ancestors, literary artists and about our Nobel Prize winner, Ivo Andric. Perhaps we will never have an opportunity like this one,“said Stojković.

Milica Nikolić, was born in Višegrad and now is a student of the University in Belgrade and is proud of because „Summer School“ took place right in her town and in the Andrić Institute. „In addition to a wonderful friendship with her colleagues, she will remember this school because of an excellent teaching of our professors who have connected literature and history, and who have conveyed knowledge of the writers whose works and life are related to the First World War,“ explained the student.

Another positive result of the „Summer School“ in Andrićgrad is the idea of students to launch the magazine in an electronic edition, where will be collected all of their works on the given topic during the educational meetings. Fifthy students from nine Serbian universities, participants of first „Summer School“ in Andrićgrad became honorary members of the Andrić Institute, joint institutions of Republic of Srpska and Serbia.

RTRS – Mira Andrić