Завршена студентска конференцијаStudent conference is finished

22.03.2015

Studentska konferencija u Andricgradu

У Андрићевом институту у Андрићграду, 22. марта 2015. године завршена је студентска конференција посвећена Првом свјетском рату и књижевности, на којој је учествовало око 65 студената.

У закључној пленарној сједници дводневне научне конференције студентима се обратила професор Филолошког факултета у Београду Љиљана Бајић.

„Изузетно сам почаствована радом и конференцијом у Андрићевом институту. Данас смо имали занимљиву тематку, мноштво тема и аутора, што је то предност овакве секције и рада са излагачима“, рекла је Бајићева.

Студенткиња Филолошког факултета у Београду Софија Симовић рекла је да је током свог првог боравка у Андрићграду имала задовољство да ради са најврснијим стручњацима, те да је на скупу излагала поетску транспозицију у једној епској пјесми спјеваној на ратишту током Првог свјетског рата.

Studentska konferencija u Andricgradu

„Циљ мог рада био је да покажем како та песма комуницира са песмама из циклуса о Косовском боју. Песма је пронађена у часопису `Ратни дневник`. Хтела сам да покажем да је песма коју је спевао војник потпуно изграђена на законима компоновања којим се иначе формира и компонује народна епска поезија“, рекла је Симовићева.

Студенткиња Филозофског факултета у Нишу Драгана Благојевић каже да се бавила поемом „Каин“ Милутина Бојића и Првим свјетским ратом.

„Највећа пажња у раду поклоњена је предочавању ратних околности које су дате кроз поему. Осим тога, бавила сам се анализом и мотивима који се тичу ратних околности, као и паралелном анализом истих мотива које сам пронашла у Бојићевим песмама, његовој ратној хроници, у личној преписци и у недовршеној епопеји“, истакла је Благојевићева.

Дводневни скуп јуче је отворила професор Универзитета у Београду Љиљана Марковић која је, обраћајући се у име руководиоца Одјељења за књижевност Андрићевог института Александре Вранеш, истакла да је поносна на рад младих колега.

Она је нагласила да је Андрићев институт препознао важност овог пројекта, те да ова конференција представља резултате рада студената.

У оквиру студентске конференције промовисана је књига „Сербиа“ и одржана представа „Покондирена тиква“ у секцији Сценских умјетности Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Срна[:en]Studentska konferencija u Andricgradu

At the Andrić Institute in Andrićgrad today is finished student conference dedicated to the First World War and Literature, which was attended by about 65 students.

In the final plenary session of the two-day scientific conference a professor at Faculty of Philology in Belgrade, Ljiljana Bajić addressed to the students.

„I am extremely pleased with the work and the conference at the Andrić Institute. Today we have had an interesting themes, a multitude of topics and authors, which is the advantage of such sections and work with exhibitors,“ said Bajić.

A student of the Faculty of Philology in Belgrade, Sofija Simović said that during his first stay in Andrićgrad had the pleasure to work with professionals par excellence, and that the conference she exhibited poetic transposition in one epic poem written on the battlefield during the First World War.

„The aim of my work is to show how that poem communicates with poems from the cycle of the Battle of Kosovo. The poem was found in the magazine `Ratni dnevnik` ( A War Diary ). I wanted to show that the poem was written by a soldier and was completely made on the laws of composition on which is formed and composed folk epic poetry,“ said Simović.

A student of the Faculty of Philosophy in Niš, Dragana Blagojević said that she dealt with the poem „Kain“ ( Cain ) by Milutin Bojić and the First World War.

Studentska konferencija u Andricgradu

„The greatest attention has been given to the work on the presenting the war situation, described in the poem. In addition, I also worked on the analysis and motives concerning the war circumstances, as well as a parallel analysis of the same motives which I found in Bojić’s songs, his war chronicle, personal correspondence and in an unfinished epopee,“ said Blagojević.

Two-day conference yesterday opened a professor at the University of Belgrade, Ljiljana Marković, who was speaking on behalf of the Head of the Department of Literature of the Andrić Institute, Aleksandra Vraneš, Marković said that she was very proud of the work of her young colleagues.

She stressed out that the Andrić Institute had recognized the importance of this project, and that this conference represented the results of the students’ work.

Within a student conference was promoted the book „Serbia“ and was held a performance „Pokondirena tikva“ by a section of Performing Arts, Faculty of Philology, University of Belgrade.

Srna