Изложба „Буквар и букварска настава код Срба“ у Галерији Андрићевог института[:en]Exhibition “Primer and teaching primers at Serbs” has been opened

22.08.2015

IMG_7985[1]

У Галерији „Петар Лубарда“ у Андрићевом институту у Андрићграду отворена је изложба „Буквар и букварска настава код Срба“ Педагошког музеја из Београда, чији је аутор Бранислава Јордановић.

Руководилац Одјељења за књижевност Андрићевог института Александра Вранеш поздравила је присутне у име директора Института Емира Кустурице и изразила задовољство одзивом младих људи.

– Велика је част када на једном мјесту, какво је Андрићград, имамо прилику да искажемо велико поштовање према традицији која се ствара у Андрићевом институту, младој институцији која је себи поставила као задатак да се развија, а то потврђује ваша радозналост и љубопитљивост – рекла је Вранешова.

Она је истакла да изложба започиње са изворима из Средњег вијека, наставља се кроз 18. и 19. вијек, гдје препознајемо Матију Карамана, Захарија Орфелина, па све до Вука Караџића.

– Чињеница је да је буквар омиљена књига сваког дјетета и сваког одраслог човјека када научи своје дијете да почне да чита, а то обично чини још у предшколском узрасту – рекла је Вранешова и додала да је због тога ова изложба важна јер буди у људима, осим знања и научног истраживања, одређену емоционалну димензију, јер се сви са радошћу сјећају својих првих буквара.

Аутор изложбе Бранислава Јордановић изразила је захвалност Андрићевом институту што је омогућио да се изложба одржи у Андрићграду и истакла да је ово право мјесто јер окупља младе људе и студенте који желе да науче о језику и његовом настанку.

– Ово је дио једног великог пројекта посвећеног развоју буквара и букварске наставе од 1579. године када је одштампан први српски буквар – истакла је Јордановићева.

Она је рекла да је Захарије Орфелин за разлику од својих претходника урадио нешто интересантније, а то је награда дјеци за боље учење слова јер је сматрао да дјеца слова брже могу научити уз колачић.

Јордановићева је истакла да се у Србији у 19. вијеку поклањала велика пажња слијепој и слабовидој дјеци, а да је на Крфу био штампан први буквар за слабовиду дјецу.

– Буквари између два рата били су изузетно интересантни, имају доста илустрација и увијек се слово учило на исти начин, оно се повезивало са предметом – рекла је Јордановићева и додала да је први буквар био толико мали да се састојао од два листа и да је та величина била довољна да се научи читати.

Она је истакла да се на изложби могу видјети дјела Доситеја Обрадовића, Вука Стефановића Караџића и Саве Мркаља.[:en]IMG_7985[1]

In the Gallery „Lubarda“ at the Andrić Institute in Andrićgrad exhibition „Primer and teaching primers of the Serbs“ by Museum of Pedagogy from Belgrade, whose author is Branislav Jordanović.

Head of Department for Literature at the Andrić Institute, Aleksandra Vraneš, welcomed the participants on behalf of the Director of the Institute, Emir Kusturica, and expressed satisfaction with the response of young people.

– It is a great honor to be in one place such as Andrićgrad, we have the opportunity to express our great respect for the tradition that has been creating at the Andrić Institute, a young institution that has set itself the task to develop itself, and it confirms your curiosity and inquisitiveness – said Vraneš.

She pointed out that the exhibition began with sources from the Middle Ages, then through the 18th and 19th century, where we noticed Matija Karaman, Zaharije Orfelin, up to Vuk Karadžić.

– The fact is that the primer is a favorite book of every child and every adult when he/she learns that their child starts to read, and this is usually done at preschool age – said Vraneš, adding that this was why the exhibition is important because it awakened in people, except knowledge and research, an emotional dimension, because everyone gladly remembered their primer.

Author of the exhibition, Branislav Jordanović, expressed gratitude to the Andrić Institute, which enabled the exhibition to take place in Andrićgrad and pointed out that it was the right place because it brings together young people and students who want to learn the language and its origin.

– This is part of a major project dedicated to the development of primers and teaching primers from 1579 when it was printed the first Serbian primer – said Jordanović.

She said that Zaharije Orfelin unlike his predecessors did something interesting, and that is the rewarding the children for better learning letters because he believed that children can learn the letters faster with a cookie.

Jordanović pointed out that in Serbia in the 19th century, great attention was paid to a blind and visually impaired children, and that on the Corfu island was printed first primer for visually impaired children.

– Primers between the two wars were extremely interesting, with plenty of illustrations and always taught the letter the same way, it is linked with the subject – Jordanović said, adding that the first primer was so small that it consisted of two sheets and that the size was enough to learn to read.

She pointed out that at the exhibition can be seen the work of Dositej Obradovic, Vuk Stefanović Karadžić and Savo Mrkalja.